SmartViper

weherb.net Domain-Abfrage


Rating:
0 von 5 basierend auf Stimmen.
Links von Homepages:
1 links (from 1 hosts)
updated November 6, 2013
Homepage-Links:
interne 75, externe 32
Titel-Historie:
1 Änderungen vermerkt
HTML-Prüfung:
OK
DNS-Auflösung:
OK
Domain-Wert:
$30,215
Gesundheits-Wertung
4.58%
Domänenregistrierungsstelle
ONLINENIC, INC. Domänenprofil
Domains, die denselben Registrar benutzen:48,894

Technisch

Website-Verfügbarkeit: (ist die seite nicht erreichbar?)

Letztes Ergebnis: Webseite ist AKTIV

Zeit und Datum des letztenTests: 10:40:00 PM November 5, 2013

Letzte Testdauer: 21.593 Sekunden


Testergebnisse (detaillierte CURL-Antwort)
HTML-Größe: 79915 Bytes
Url: http://weherb.net/default.asp
Content_type: text/html
Http_code: 200
Header_size: 454
Request_size: 404
Filetime: -1
Redirect_count: 1
Total_time: 21.591109
Namelookup_time: 1.2E-5
Connect_time: 1.6E-5
Pretransfer_time: 3.2E-5
Size_download: 79915
Speed_download: 3701
Download_content_length: 79915
Starttransfer_time: 0.906726
Redirect_time: 1.505577
Verwendete Technologien:
Betriebssysteme
Windows Server
Webserver
IIS (version 6.0)
Hosting:
Internet Solution & Service Provider Co. (Huaykwang, Bangkok 10320)
Admin-Telefon des Hostings
+66-2-2662842
E-Mail des Hosting-Administrators
Domain-IP:
202.43.36.107 Thailand
DNS Auflösung:
OK
Name Server (NS)-Einträge:
ns13.asiawebhosting.net (IP 202.43.36.107)
Andere Domains, die diesen NS verwenden: (5): siambikes.com, luckkao.com, kleang.com, byplate.com, heaadd.com
ns14.asiawebhosting.net (IP 202.43.36.107)
Andere Domains, die diesen NS verwenden: (5): siambikes.com, luckkao.com, kleang.com, byplate.com, heaadd.com
Öffentlicher Registrar-Eintrag:

Profil

Alter der Domain:
8 years and 9 months
Domain-Wert:
$30,215
Gesundheits-Wertung
4.58%
Domainwertungs-Widget
Domainwert-Widget:
Smartviper-Zertifizierung:

Sozial #weherb.net

Soziale Aktivität: aktualisiert 19 Oct 2013
Smartviper-Beurteilungen:

Werbung

AdSense-Prüfer: (AdSense-Prüfer:)
Ist die Domain von der Nutzung von Google Adsense ausgeschlossen?
Bekannnheit der Tags:
(wichtige Seiten-Elemente, geschätzter Werbewert)
สมุนไพร (32%), โรค (14%), ขายส่ง (14%), งาน (14%), ท่องเที่ยว (14%) (Grafiken und Statistiken)
Werbung SERP Sichtbarkeit: basiert auf Untersuchung von 16.000.000 Schlagwörtern

SEO

Homepage-Links:
interne 75, externe 32
Titelverlauf:
1-Änderungen aufgezeichnet
HTML-Validierung:
OK
Titel:
weherb.net ¤Ø³¤èÒÊÁعä¾Ã·Õè·Ø¡¤¹ÂÍÁÃѺ ÊÁعä¾Ã à¶ÒàÍç¹Íè͹ ¤ÅÒÂàÊé¹ ºÃÃà·Ò»Ç´àÁ×èÍ ºÓÃاÃèÒ§¡Ò ÂÒʵÃÕ¾Ô§¤ì¹ÀÒ ºÓÃاâÅËÔµ »ÃШÓà´×͹ÁÒäÁ軡µÔ
Meta-Schlüsselwörter:
¾Ô駤ì¹ÀÒ,ʵÃÕ¾Ô§¤ì¹ÀÒ,ÂÒà¶ÒàÍç¹Íè͹,ÂÒÊÁعä¾Ãà¶ÒÍç¹Íè͹,ŧ·Ø¹µèÓ,370ºÒ·,ÃѺÃÒÂÇѹ,ÇѹÅÐ 4000 ºÒ·,ÃѺ·Ø¡Çѹ,ÃѺ·Ø¡à´×͹,ÊÃéÒ§à§Ô¹ÅéÒ¹,¸ØáԨ§èÒÂæ,§Ò¹,§Ò¹Í͹äŹì,¸ØáԨÍ͹äŹì,àµÔºâµàÃçÇ,ÊÔ¹¤éÒ´Õ,¸ØáԨà»Ô´µÑÇãËÁè à¾Ôè§à»Ô´µÑÇ,µé¹ÊÒÂ,ÍéÍâµéÃѹ,âµàͧâ´Â¸ÃÃÁªÒµÔ,¸ÃÃÁ¸ØáԨà
Meta-Beschreibung:
¾Ô駤ì¹ÀÒ,ʵÃÕ¾Ô§¤ì¹ÀÒ,ÂÒà¶ÒàÍç¹Íè͹,ÂÒÊÁعä¾Ãà¶ÒÍç¹Íè͹,ŧ·Ø¹µèÓ,370ºÒ·,ÃѺÃÒÂÇѹ,ÇѹÅÐ 4000 ºÒ·,ÃѺ·Ø¡Çѹ,ÃѺ·Ø¡à´×͹,ÊÃéÒ§à§Ô¹ÅéÒ¹,¸ØáԨ§èÒÂæ,§Ò¹,§Ò¹Í͹äŹì,¸ØáԨÍ͹äŹì,àµÔºâµàÃçÇ,ÊÔ¹¤éÒ´Õ,¸ØáԨà»Ô´µÑÇãËÁè à¾Ôè§à»Ô´µÑÇ,µé¹ÊÒÂ,ÍéÍâµéÃѹ,âµàͧâ´Â¸ÃÃÁªÒµÔ,¸ÃÃÁ¸ØáԨà¤Ã×Í¢èÒÂ,ÊÁعä¾Ã, à¶ÒàÍç¹Íè͹, á¡è¹áÊÁ·ÐàÅ,á¡è¹¢ÕéàËÅç¡,à¶ÒÇÑÅÂà»ÃÕ§,¡ÓÅѧàÊ×Íâ¤Ãè§,¡ÓÅѧ˹ØÁÒ¹,¡ÓÅѧÇÑÇà¶ÅÔ§,à¶Ò⤤ÅÒ¹,à¶ÒÊФéÒ¹,´Í¡´Õ»ÅÕ,ÃÒ¡ªéÒ¾ÅÙ,ÃҡਵÁÙÅà¾ÅÔ§,à˧éÒ¢Ô§áËé§,¡Óᾧà¨ç´ªÑé¹,â´èäÁèÃÙéÅéÁ,ÁéÒ¡Ãз׺âç,¡ÓÅѧªéÒ§ÊÒÃ,â¡°ÊÍ,â¡°à¢ÁÒ,â¡°ËÑǺÑÇ,â¡°¨ØÌÒÅÑÁ¾Ò,â¡°àªÕ§(âÊÁµÑ§¡ØÂ),àÁÅç´¾ÃÔ¡ä·Â,´Í¡¤Ó½ÍÂ,´Í¡¤Óä·Â,ÇèÒ¹ªÑ¡Á´ÅÙ¡,ÇèÒ¹ÊÒ¡àËÅç¡,ÇèÒ¹ÁËÒàÁ¦,à·Õ¹¢ÒÇ,à·Õ¹ᴧ,à·Õ¹´Ó,à·Õ¹¢éÒÇà»Å×Í¡,à·Õ¹µÒµÑê¡áµ¹,ÂÒʵÃÕ¾Ô駹ÀÒ,ÊÁعä¾Ãà¶ÒàÍç¹Íè͹,¢Í§´ÕÃÒ¤Ò¶Ù¡,¢Ò§èÒÂ,«×éͧèÒÂ,¨Ñº¤Ùè¨èÒÂ, Ἱ亹ÒÃÕè,ÊØ´ÂÍ´,ÃÒ¡Ë­éÒ,¨Ñº¡ÃÐáÊ,µÒÁ¡ÃÐáÊ,ÁÒáç,â´è§´Ñ§,¤¹ÃÇÂ,·Ø¡¤¹·Óä´é,ªÒǺéÒ¹,áÁè·ÕÁ,·ÕÁ§Ò¹ µé¹ÊÒÂ,ºÃÔÉÑ·à»Ô´ãËÁè,âè¹ÀÑ·Ã,ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ,à¤Ã×Í¢èÒÂ,mlm,¢ÒµçËÅÒªÑé¹,à§Ô¹´èǹ,ÃǨÃÔ§,¸ØáԨªÒǺéÒ¹,âä,ËÒ»èÇÂ,·ÓºØ­,ä´éºØ­,㨺ح,ÊÃéÒ§¡ØÈÅ,ÃÑ¡ÉÒâä,à»ç¹Ë¹Öè§,·ÕèÊØ´áÅéÇ,Íѹ´ÑºË¹Öè§,Íѹ´Ñº1,´èǹ,·ÑèÇ»ÃÐà·È,·èͧà·ÕèÂÇ,¢Í§½Ò
Links von Homepages:(detailliert)
1 Links (von 1 einzigartigen Hosts)
Beispiele: idolline.com
SmartViper-Domain-RSS:
Erhalten Sie per RSS die neuesten Aktualisierungen zu weherb.net
Suchergebnisseiten (SERP) und organische Sichtbarkeit: basiert auf Untersuchung von 16.000.000 Schlagwörtern
Diese Webseite verzeichnet keinen organischen Traffic (basierend auf unserer Suche von 16 Millionen Keywords am 21. April 2012)